ေရၿမင္းတေကာင္ႏွင္႕ ၿခေသၤ႕တသိုက္

May 9, 2007

2 comments:

Anonymous said...

ေရျမင္းေသသြားလားဟင္?

ByN said...

မေသဘူးညေလး။ ေရၿမင္းၾကီးရဲ႕ အေရၿပားကထူေတာ႕ ၿခေသၤ႕ေတြလဲ ကိုက္လို႕မရဲ႕ ေနာက္ဆံုး လက္ေလွ်ာ႕သြားေရာ။