ေဂၚဒိုင္

Feb 22, 2007

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ေၿပာတဲ႔ ၿမန္မာ ဘန္းစကား ေတြေရးထားတဲ႔ ဆိုက္ပါ။ အၿပင္းေပ် ဖတ္ခ်င္ရင္ဒီမွာဖတ္နိုင္ပါတယ္။ http://www.gawdi.com/index.php

0 comments: