ေဆးစိမ္ၿခင္ေထာင္သံုးၾကစို႔

Jul 22, 2006

အေကာင္ေသးေသးေလးပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းလူသားတို႔ယေန႔တိုင္မနိုင္ေသးသည္႔တိရစာၦန္မွာ
ၿခင္ၿဖစ္သည္။ ၿခင္နိွမ္နင္းရန္လူသားတို႔အစဥ္အဆက္ၾကိဳးစားၾကေသာ္လည္းယေန႔ထက္တိုင
ၿခင္တို႔ကရိွဆဲ၊လူသားတို႔ကိုေရာဂါဆိုးေတြေပးၿမဲၿဖစ္ပါသည္။ၿခင္ေၾကာင္႔ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ေသြး
လြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ဆင္ေၿခေထာက္ေရာဂါစသည္႔ေရာဂါဆိူးမ်ားေၾကာင္႔ကမၻာတစ္၀န္းနွစ္စဥ္
သန္းနွင္႔ခ်ီ၍လူေတြေသေနရပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ၿခင္အကိုက္မခံရေအာင္ေနဖို႔အေရးၾကီးလာပါ
သည္။ၿခင္ေဆးေခြကိုကာလတာရွည္သံုးစြဲပါကပန္းနာရင္က်ပ္၊အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ
ေတြရေစသည္။ထိုၿပသနာမ်ားကင္းေ၀းေအာငေဆးစိမၿခငေထာင္သံုးစြဲပါ။ေဆးစိမ္ၿခင္ေထာင္
သည္အရာင္အနံ႔မရိွသည္႔အၿပင္ေဘးအႏၱရာယ္လည္းကင္းသည္႔အတြက္စိတ္ခ်လကခ်သံုးနိုင
ပါသည္။"ဘာေၾကာင္႔အိပ္အိပ္ေဆးၿခင္ေထာင္နဲ႔အိပ္"
ၿမတ္ထြ႗္ညြန္႔(ေဆး-၂)

0 comments: